About us

Hokkaido Branch

DouGin building 4-1 Odori-Nishi Chuou-Ku, Sapporo City Hokkaido 060-0042

Tel: 81-11-241-8515 Fax: 81-11-221-7437

Google MAP